oglasi.me

Pravilnik

Vlasništvo nad sadržajem

Internet portal www.oglasi.me. celokupan sadržaj , sav tekst, slike, audio i video materijal (u daljem tekstu: sadržaj) u vlasništvu su firme Bytesoft, pri čemu su sva prava zadržana, uko­liko nije naznačeno drugačije.Korišćenjem informacija ili drugih servisa koji su dostupni na ovom portalu, pristajete na uslove i pravila (u daljem tekstu: uslovi korišćenja). Bytesoft zadržava pravo promene ovih Pravila i uslova korišćenja, u bilo kom trenutku i bez prethodne najave, tako da isti stupaju na snagu danom njihove objave. Saznanje o pro­meni uslova korišćenja možete steći isključivo i jedino povremenom posetom stranice Pravila i uslovi korišćenja.

Upotreba i zaštita podataka

Prilikom korišćenja sajta www.oglasi.me. dužni ste da osigurate potpunost, istinitost i tačnost podataka koje dajete, a oglasi.me čini sve kako bi se zaštitila privatnost ličnih podataka oglašivača u smislu pozitivnih zakonskih propisa i oni će biti korišćeni samo u svrhu spajanja oglašivača i korisnika. Bytesoft zadržava pravo na korekturu sadržaja oglasa dostavljenih od strane korisnika, bez promene osnovnog smisla, a u skladu sa Zakonom o oglašavanju i usvojenim redakcijskim pravilima. Korišćenjem portala saglasni ste da podaci ili informacije koje ste predali, budu dostupni svima koji su zainteresovani, saglasno ovim uslovima korišćenja. Bytesoft prikuplja samo nužne i osnovne podatke o oglašivačima, kao i one propisane Zakonom o oglašavanju, informišu korisnike o načinu njihovog korišćenja i redovno daju korisnicima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka. A svi dostavljeni podaci o korisnicima strogo se čuvaju i dostupni su samo radnicima Bytesofta, kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla, uz strogo poštovanje načela zaštite privatnosti.

Dozvoljeno je samo lično korišćenje

Portal oglasi.me je namenjen isključivo ličnom, a ne komercijalnom korišćenju. U tom smi­slu je zabranjeno preuzimanje sadržaja, njegovo kopiranje, prikazivanje, repro­duko­vanje, objavljivanje, licenciranje, prerada, prodaja, preoblikovanje i objavljivanje na dru­gim sajtovima ili "preslikavanje" početne strane sajtova, niti bilo koje druge strane odnosno bilo kog dela sadržaja na nekom drugom sajtu, što se smatra povredom Za­kona o autorskom pravu. Takođe je zabranjena zloupotreba svih podataka naših oglašivača od strane drugih pravnih ili fizičkih lica, a u cilju nuđenja svojih usluga i mogućnosti oglašavanja putem drugih medija. Zabranjen je svaki vid zloupotrebe registracije. Bytesoft zadržavaja pravo da obustave oglašavanje ukoliko utvrde da se fizičko lice oglašava preko više naloga i na taj način oglašava više od dozvoljenih besplatnih oglasa ili da se pravno lice registrovalo u delu predviđenom za fizička lica i kao takvo objavilo oglasnu poruku. Jedan predmet oglašavanja/uslugu korisnik besplatno može da oglasi samo jednom u periodu od 30 dana, koliko je trajanje oglasa na Internet izdanju. Svi oglasi za koje Bytesoft utvrdi da su dupliranog sadržaja ili da sadrže bilo koji vid zloupotrebe koji naše korisnike dovodi u zabludu, biće stopirani, bez prethodnog obaveštenja.

Zaštita autorskih prava

Podaci na portalu oglasi.me je zaštićen Zakonom o autorskom pravu, a autorska prava se odnose na sadržaj sajta, tekstove, njihovo oblikovanje, slikovne sadržaje, grafičke i druge prikaze koji pripadaju Bytesoftu. Podaci se mogu koristiti samo na način i pod uslovima predviđenim ovim uslovima korišćenja.

Poricanje garancije

Bytesoft ne da nikakve garancije, niti odgovara za: tačnost, sadržinu, kompletnost, zakonitost, pouzdanost ili dostupnost informacija i sadržaja prikazanih na sajtu, osim onih koje se odnose na usluge Bytesofta, za koje odgovara u skladu sa Opštim uslovima za dostupnost i pružanje tih usluga, u skladu sa zakonskom regulativom koja reguliše tu oblast. za brisanje, pogrešno dostavljanje ili neblagovremeno dostavljanje bilo kakvih informacija ili sadržaja, za greške na stranicama ili za kontinuirano funkcionisanje portala, za bilo kakvu štetu nastalu skidanjem fajlova ili pristupom bilo kakvom sadržaju na Internetu, do koga se došlo pomoću ovih sajtova. Korišćenjem portala prihvatate punu odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu zbog informacija do kojih ste došli pomoću portala, za štetu nastalu učitavanjem fajlova i dokumenata na vaš računar i za bilo koji drugi vid štete nastao zbog bilo kakvih sadržaja do kojih ste došli pomoću ovih sajtova. Bytesoft zadržavaja pravo da iz dalje upotrebe stranica isključe onog korisnika koji zloupotrebljava ili na bilo koji način neovlašćeno koristi portal.

Ograničenje odgovornosti

Bytesoft ni pod kakvim okolnostima neće biti odgovoran nijednom korisniku: za pravilno ili nepravilno korišćenje sajtova, kao i za eventualnu štetu koja nastane po tom osnovu, za bilo kakvu štetu koju korisnik pretrpi pravilnim ili nepravilnim korišćenjem sajtova, kao i drugih informacija, servisa, usluga, saveta ili proizvoda do kojih se došlo pomoću linkova ili reklama na sajtovima, ili onih koje su na bilo koji način povezane sa sajtovima. za nepravilno funkcionisanje ili prekid rada servisa, koji je prouzrokovan direktno ili indirektno prirodnim silama ili drugim uzrocima van razumne moći kontrole, u šta spadaju: pro­blemi u funkcionisanju Interneta, kvarovi na kompjuterskoj opremi, pro­blemi u funkcionisanju teleko­munikacione opreme i uređaja, nestanak struje, štrajkovi, obustave rada, nemiri, nestašice sadržaja ili manjak radne snage, naredbe državnih i drugih organa.Svi stavovi izneti u okviru sajtova nisu stavovi Halo oglasa, već ih na sajtu samo preno­simo "onakve kakve jesu" i za njihovu sadržinu nismo odgovorni u bilo kom smislu. Uko­liko je korisnik prekršio autorsko pravo trećeg lica, svu odgovornost snosi sam, a Bytesoft će nakon prijema obaveštenja o eventualnom kršenju autorskog prava, ukloniti naznačeni sadržaj do razrešenja spora, po osnovu povrede bilo kog autorskog ili drugog srodnog prava. Oglašivač koji se odlučio da učini javnim bilo koje podatke koji omogućavaju ličnu identifikaciju, čini to na sopstvenu odgovornost.

Pristanak na pravila i uslove korišćenja portala

Samim korišćenjem portala pristajete na ove uslove i nikakav poseban pristanak od strane korisnika nije potreban da bi ga ovi uslovi obavezivali. Poznavanje ovih Pravila i uslova korišćenja portala u svakom trenutku predstavlja obavezu korisnika portala.